Doma Obvestila Občine Tržič Prenos seje Občinskega sveta Tržič

[Tržič] Prenos seje Občinskega sveta Tržič

98
0

DNEVNI RED

 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28. 11. 2019 (zapisnik 1, 2)
 2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 9. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (gradivo)
 3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
 4. KMVVI
  • Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gorenjske lekarne (gradivo)
  • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega  zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (gradivo 1, 2)
  • Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Tržič (gradivo 1, 2)
 5. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču v letih 2017 in 2018 (gradivo 1, 2)
 6. Predlog cen zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter subvencij cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (gradivo 1, 2, 3)
 7. Ukinitev statusa javnega dobra (gradivo)
 8. Prodaja nepremičnine parc. št. 460/32 k.o. Tržič (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)
 9. Sodobni trendi in ekološke možnosti finančno vzdržnega razvoja javne razsvetljave – posvet (gradivo 1, 2, 3, 4)